Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako Rozporządzenie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych z siedzibą 00-252 Warszawa, ul. Podwale 11 lok. IIp

(KRS: 0000039852, NIP: 8882068724)

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji zadań statutowych Związku Zawodowego, zawartych umów oraz prawnie usprawiedliwionego celu Administratora Danych.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i/lub lit. b) Rozporządzenia i zgodnie z jego treścią.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne natomiast niezbędne w celu realizacji zadań statutowych Związku Zawodowego lub zawarcia umowy.

Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora Danych w okresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych i obowiązków wynikających z zawartych umów, w tym w okresie niezbędnym do wygaszenia ewentualnych roszczeń.

Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 28 ogólnego Rozporządzenia. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH :

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych z siedzibą 00-252 Warszawa, ul. Podwale 11 lok. IIp

tel. 22 504 42 67, email :biuro@ozzpip.pl

 

PRAWA JAKIE PRZYSŁUGUJĄ OSOBOM, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA DANYCH:

  1. Prawo do dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania pełnej informacji zgodnie z art. 15 Rozporządzenia dotyczącej w szczególności:
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania przez Administratora Danych swoich danych,
  • źródła pozyskiwania danych,
  • okresu w jakim Administrator Danych  będzie przetwarzał pozyskane dane osobowe,
  • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
  1. Prawa do ich poprawy lub sprostowania,
  2. Prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych,
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. Prawo do zawiadomienia o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych (wniesienie skargi),
  5. Prawa do usunięcia danych osobowych.

Z kim współpracujemy?