W dniu 9 lutego 2017 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z PTP debata ekspercka nt. budowania modelu opieki długoterminowej.

W debacie wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Centrali NFZ, Konsultanci Krajowi i Wojewódzcy, liderzy organizacji pielęgniarskich a także przedstawiciele organizacji pacjentów oraz instytucji eksperckich zaangażowanych w opracowywanie nowych rozwiązań dla systemu ochrony zdrowia. Uczestnicy spotkania bardzo aktywnie włączyli się w dyskusję dotyczącą zdefiniowania najważniejszych kierunków zmian, które warunkują dalszy rozwój opieki długoterminowej.

OZZPiP objal debatę patronatem honorowym.